Hafan   Amdanom   Hoyw   Pecyn y Wasg   Cysylltu   Ymgysylltu   Blog   
Mobile menu

Aelodau Newydd: Cofrestru


Dynion hoyw â phidyn bach

Cysylltu dynion â phidyn bach gyda dynion sy’n hoffi hynny.

Diffiniad ‘dinky’

ANSODDAIR
Rhywbeth del ac apelgar yw rhywbeth ‘dinky’, fel arfer am ei fod yn eitha bychan a thwt. Cyfystyron: twt, ciwt, pert, mini

Hyder i gyfarfod cariad

Mae pobl o bob siâp a maint i’w cael ac mae pobl yn cael eu denu at bob siâp a maint. Os yw dy bidyn yn llai na’r cyffredin does dim angen i hynny darfu ar dy fywyd carwriaethol. Mae yna ddynion a menywod sy’n cael eu denu at bidyn llai. Gyda ni, mae’n hawdd dod o hyd i’r bobl hyn, gan fod pawb ar Dinky One naill ai’n rhywun gyda phidyn bach, yn hoffi pidynnau bach, neu’n credu nad yw maint pidyn yn ffactor pwysig mewn perthynas.

Maga hyder yn dy gorff ac ymuna ag un o’r gwasanaethau caru ar-lein mwyaf unigryw a chalonogol heddiw.

Dinky One Small Penis Dating
Dan 5.5" (14cm)
Dan 5.5" (14cm)
Cyfartaledd byd-eang hyd pidyn â min neu godiad yw 5.5 modfedd (14 cm). Os yw dy bidyn di’n llai na hyn fe gei di ymuno. Mae gan 50% o ddynion bidyn llai na’r cyfartaledd: sef hanner y dynion yn dy brifysgol, swyddfa, clwb nos neu gerbyd trên. Yn bendant, dwyt ti ddim ar dy ben dy hun. A chofia, mae dynion yn aml yn hoff o or-ddweud. Os clywi di rywun yn dweud ei fod yn 7 modfedd, mae hynny ar y cyfan yn golygu 6 neu 6.5 ar y gorau.
Unrhyw ddyfais
Unrhyw ddyfais
Gelli ddefnyddio Dinky One ar unrhyw ddyfais, yn cynnwys ffôn, llechen electronig, gliniadur a chyfrifiadur. Defnyddia’r we symudol pan fyddi allan, a dy liniadur pan fyddi di gartref ac eisiau anfon negeseuon mwy manwl. Mewngofnoda i Dinky One drwy gydol y dydd. Bob tro y byddi di’n mewngofnodi cei dy symud tuag at frig y canlyniadau chwilio.
Dienw
Dienw
Os nad wyt ti eisiau i bobl wybod dy fod wedi ymuno â ni heddiw fe gei di aros yn ddienw. Yr unig wybodaeth bersonol sydd ei hangen i ymuno yw cyfeiriad ebost, a chei ddewis rhoi lluniau neu beidio. Galli di hefyd ddewis peidio derbyn hysbysiadau ebost o’n dewislen preifatrwydd. Os nad wyt ti’n ein hoffi neu os byddi di wedi canfod cymar galli di gau dy gyfrif gydag 1 clic a bydd pob data wedi’i ddileu’n syth.
Strêt / Hoyw
Strêt / Hoyw
Mae Dinky One yn gwbl gynhwysol ac mae gennym ddynion, menywod a phobl drawsrywiol o bob cyfeiriadedd rhywiol. Gall aelodau nodi rhywedd y bobl yr hoffent gwrdd â nhw a bydd ein hoffer chwilio unigryw yn hidlo’r canlyniadau. Bydd hyn yn dy helpu i ganfod y cymar perffaith yn gyflym ac osgoi negeseuon dieisiau.

Sylw yn y cyfryngau

Mae Dinky One wedi cael sylw mewn cannoedd o gyfryngau gan gynnwys ar-lein, papurau a chylchgronau, radio a theledu. Diolch i bawb, ac ymddiheuriadau am fethu eich cynnwys i gyd.

Nodweddion y wefan garu

Mae ein gwefan yn llawn nodweddion, maent yn cynnwys:

Mae’r wefan yn llawn nodweddion, yn cynnwys:
Proffiliau aelodau
Lluniau lluosog
Sgwrsio preifat
Lluniau sgwrsio preifat
Offer chwilio uwch
Gosodiadau preifatrwydd a blocio
Nodweddion ffôn, llechen a chyfrifiadur
+ mwy

Pa mor fach yw bach?

I ymuno â Dinky One dylet fod yn un neu ddau o’r isod:
  • Dyn â phidyn llai na 5.5 modfedd (14 cm)
  • Rhywun â diddordeb mewn dod i adnabod dyn â phidyn llai na 5.5 modfedd (14cm)
Mae hyn yn golygu y gwnei di ganfod dynion mwy na’r cyfartaledd ar y wefan ond byddi di’n gwybod eu bod yn hapus i fynd gyda dyn llai o faint!

Sicrwydd preifatrwydd

O’r dechrau un fe weli di ymrwymiad Dinky One i breifatrwydd. Wrth ymuno, byddwn yn holi beth yw dy oed, nid dy ddyddiad geni. Banciau sy’n gofyn am ddyddiadau geni, nid gwefannau caru! Cei ddewis cyflwyno llun neu beidio a does dim rheidrwydd i ymuno â chyfryngau cymdeithasol.

Tyrd i ymuno â’r hwyl

Beth am greu cyfrif heddiw ac ymuno ag un o’r gwefannau caru mwyaf unigryw a blaengar yn y byd.