Amdanom   Hoyw   Pecyn y Wasg   Cysylltu   Ymgysylltu   Blog   
Mobile menu

Aelodau Newydd: Cofrestru


Gwefan garu i’r pidyn bach

Cysylltu dynion â phidyn llai gyda phobl sy’n hoffi hynny.

Os wyt ti’n meddwl mai pidyn bychan sydd gen ti does dim angen teimlo cywilydd. Yn dinkyone.com mae gan bob dyn bidyn llai na’r cyfartaledd. Felly bydd unrhyw un rwyt ti’n ei gyfarfod yn hollol ymwybodol a galli di osgoi pwysau neu bryder diangen. Does dim tâl am ymuno â’n gwefan ac mae’n agored i ddynion, menywod a phobl drawsrywiol beth bynnag fo’u rhywioldeb.  David Minns. Sylfaenydd, Dinky One.

Diffiniad ‘dinky’

ANSODDAIR
Rhywbeth del ac apelgar yw rhywbeth ‘dinky’, fel arfer am ei fod yn eitha bychan a thwt. Cyfystyron: twt, ciwt, pert, mini

Hyder i gyfarfod cariad

Mae pobl o bob siâp a maint i’w cael ac mae pobl yn cael eu denu at bob siâp a maint. Os yw dy bidyn yn llai na’r cyffredin does dim angen i hynny darfu ar dy fywyd carwriaethol. Mae yna ddynion a menywod sy’n cael eu denu at bidyn llai. Gyda ni, mae’n hawdd dod o hyd i’r bobl hyn, gan fod pawb ar Dinky One naill ai’n rhywun gyda phidyn bach, yn hoffi pidynnau bach, neu’n credu nad yw maint pidyn yn ffactor pwysig mewn perthynas.

Maga hyder yn dy gorff ac ymuna ag un o’r gwasanaethau caru ar-lein mwyaf unigryw a chalonogol heddiw.

Dinky One Small Penis Dating
Dan 5.5" (14cm)
Dan 5.5" (14cm)
Cyfartaledd byd-eang hyd pidyn â min neu godiad yw 5.5 modfedd (14 cm). Os yw dy bidyn di’n llai na hyn fe gei di ymuno. Mae gan 50% o ddynion bidyn llai na’r cyfartaledd: sef hanner y dynion yn dy brifysgol, swyddfa, clwb nos neu gerbyd trên. Yn bendant, dwyt ti ddim ar dy ben dy hun. A chofia, mae dynion yn aml yn hoff o or-ddweud. Os clywi di rywun yn dweud ei fod yn 7 modfedd, mae hynny ar y cyfan yn golygu 6 neu 6.5 ar y gorau.
Unrhyw ddyfais
Unrhyw ddyfais
Gelli ddefnyddio Dinky One ar unrhyw ddyfais, yn cynnwys ffôn, llechen electronig, gliniadur a chyfrifiadur. Defnyddia’r we symudol pan fyddi allan, a dy liniadur pan fyddi di gartref ac eisiau anfon negeseuon mwy manwl. Mewngofnoda i Dinky One drwy gydol y dydd. Bob tro y byddi di’n mewngofnodi cei dy symud tuag at frig y canlyniadau chwilio.
Dienw
Dienw
Os nad wyt ti eisiau i bobl wybod dy fod wedi ymuno â ni heddiw fe gei di aros yn ddienw. Yr unig wybodaeth bersonol sydd ei hangen i ymuno yw cyfeiriad ebost, a chei ddewis rhoi lluniau neu beidio. Galli di hefyd ddewis peidio derbyn hysbysiadau ebost o’n dewislen preifatrwydd. Os nad wyt ti’n ein hoffi neu os byddi di wedi canfod cymar galli di gau dy gyfrif gydag 1 clic a bydd pob data wedi’i ddileu’n syth.
Strêt / Hoyw
Strêt / Hoyw
Mae Dinky One yn gwbl gynhwysol ac mae gennym ddynion, menywod a phobl drawsrywiol o bob cyfeiriadedd rhywiol. Gall aelodau nodi rhywedd y bobl yr hoffent gwrdd â nhw a bydd ein hoffer chwilio unigryw yn hidlo’r canlyniadau. Bydd hyn yn dy helpu i ganfod y cymar perffaith yn gyflym ac osgoi negeseuon dieisiau.

Sylw yn y cyfryngau

Mae Dinky One wedi cael sylw mewn cannoedd o gyfryngau gan gynnwys ar-lein, papurau a chylchgronau, radio a theledu. Diolch i bawb, ac ymddiheuriadau am fethu eich cynnwys i gyd.

Nodweddion y wefan garu

Mae ein gwefan yn llawn nodweddion, maent yn cynnwys:

Mae’r wefan yn llawn nodweddion, yn cynnwys:
Proffiliau aelodau
Lluniau lluosog
Sgwrsio preifat
Lluniau sgwrsio preifat
Offer chwilio uwch
Gosodiadau preifatrwydd a blocio
Nodweddion ffôn, llechen a chyfrifiadur
+ mwy

Rhy fawr i Dinky One?

Os wyt ti’n rhy fawr i Dinky One yna ymuna â BIG one; mae’r holl nodweddion a’r dechnoleg yr un fath ond mae’n wefan i ddynion â phidyn mwy, a phartneriaid sy’n dewis hynny.

Microbidyn

Mae microbidyn gan rai dynion, sef pidyn sy’n llai na 3½ modfedd (9 cm) gyda chodiad. Os wyt ti yn y grŵp hwn ac wedi cael anhawster gyda phartneriaid rhyw yn y dyfodol dylet roi cynnig ar Dinky One!

Pwy sy’n hoffi pidyn llai?

Yn union fel y mae gan rai dynion goc llai na’r cyffredin, mae ’na ferched hefyd sy’n llai na’r cyffredin. Mae cyfathrach rywiol yn gallu bod yn boenus iddyn nhw. Mae ’na fenywod hefyd sydd â diddordeb ffetish mewn dynion bach; yn aml fe fyddan nhw’n chwarae rôl ddominyddol. Gall dynion hoyw a deurywiol fod yn hapusach cael cymar â phidyn bach hefyd.

Ymuna â ni heddiw

Mae Dinky One wedi cael sylw ar Dating News os hoffet ti weld adolygiad llawn o’r wefan. Os wyt ti eisiau profi rhywbeth gwahanol i’r ap/wefan garu arferol, tyrd, ymuna â ni. Dim ond ychydig eiliadau gymerith hi i agor cyfrif a galli di gysylltu â phobl leol yn syth. Tyrd yn rhan o glwb y pethau bychain heddiw!